KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

 

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Beyanı 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 21.06.2019 tarih ve 30808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve sair mevzuat uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla şirketimiz One Dose Sağlık Teknolojileri Anonim Şirketi (“Şirket” veya “One Dose”), tarafından hazırlanmıştır. One Dose olarak KVKK 10. maddesi uyarınca sizi, internet sitemiz ve uygulamamız One Dose – Health  aracılığıyla sağladığımız uzaktan sağlık hizmetleri kapsamında, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

      1. Veri Sorumlusu 

 

KVKK uyarınca, One Dose olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz. 

 

Kişisel Veri” terimi ile kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kastedilmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri” terimi ile kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri kastedilmektedir.

 

İşleme” terimi ile; KVKK’da düzenlenenler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kast edilmektedir. Kişisel verilerinizi Şirket içinde yetkilendirilmiş personel işleyebilecektir.

 

   2.İşlenen Kişisel Veriler

 

One-Dose uygulamasına kayıt esnasında ve sonrasında uzaktan hizmet alımı sırasında bizimle paylaştığınız veriler de dahil olmak üzere aşağıda belirtilen kişisel veri kategorilerindeki kişisel verilerinizi işliyor olacağız.  

 • Kimlik: Ad soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, doğum tarihi
 • İletişim: E-posta adresi, telefon numarası, iletişim adresi
 • Müşteri İşlem: Randevu bilgileri, hizmet geçmişine ilişkin bilgiler
 • İşlem Güvenliği: Cihaz işletim sistemi ile sürümü, türü, modeli, IP adresi, kullanıcı işlem kayıtları, parolalar (şifrelenmiş olarak)
 • Sağlık: Boy, kilo, mevcut hastalıkları; düzenli kullanılan ilaçlar ve alışkanlıklar ile, geçirilen ameliyatları içermek üzere sağlık özgeçmişi, anemnez, muayene bulguları, laboratuvar testleri sonuçları, radyoloji görüntü ve raporları ile diğer tetkik raporları, reçeteler, sevk edilen branşa ilişkin bilgiler, klinik psikolog ve diyetisyenler ile yapılan görüşmelerin raporları, diyet reçeteleri, hekimler ile yapılan görüşmelere ilişkin görsel ve işitsel kayıtlar, ve tarafınızca sistemimize kaydedilen sair sağlık bilgileri
 • Sigorta: Sosyal Güvenlik Kurumu verileri, [özel sağlık sigortasına ilişkin veriler]
 • Finans: Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı numarası, fatura bilgileri
 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yürütülebilmesi amacıyla Şirketimiz tarafından elektronik iletişim kanalları vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen amaçlara dayanarak toplanmaktadır.

 

İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

İşlenme Amacı

Hukuki Sebebi

Kimlik Verileri

İletişim Verileri 

Müşteri İşlem Verileri

 • Uygulama üzerinden kullanıcı kayıtlarının gerçekleştirilmesi,
 • Uygulama üzerinden kullanıcıların randevu kayıtlarının gerçekleştirilmesi
 • Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuatlar bakımından gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satışına, sunulmasına ve ifasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi, bu kapsamda tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin sistemimizde kayıtlı bulunan hekim ve sağlık kuruluşları tarafından sunulması
 • Saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi
 • KVKK madde 5/2 (ç)

“Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

 • KVKK madde 5/2 ( c )

“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

Sağlık Verileri

 • Uygulama üzerinden kullanıcı kayıtlarının gerçekleştirilmesi
 • Uygulama üzerinden kullanıcıların randevu kayıtlarının gerçekleştirilmesi
 • Hastanın değerlendirilmesi, gerekli test ve tetkiklere ilişkin süreçlerin yürütülmesi, hastaya dair teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satışına, sunulmasına ve ifasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi, bu kapsamda tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin sistemimizde kayıtlı bulunan hekim ve sağlık kuruluşları tarafından sunulması,
 • Hizmetlerin ifası amacıyla sağlık verilerinin hekim ve sağlık kuruluşlarına aktarılması
 • Hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurum dahilindeki saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması
 • Özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması

Açık Rıza

Kimlik Verileri

İletişim Verileri 

Sigorta ve Finans Verileri

 

 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması
 • Hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi
 • Özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması

 

 • KVKK madde 5/2 (f)

“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması”

Kimlik Verileri

İletişim Verileri 

Müşteri İşlem Verileri

İşlem Güvenliği Verileri Sigorta ve Finans Verileri

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin tesis edilmesi
 • Hizmet operasyon ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Uzaktan sağlık hizmetleri kapsamında aracılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi 
 • KVKK madde 5/2 (f)

“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması”

 • KVKK madde 5/2 (c)

“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

Kimlik Verileri, 

İletişim Verileri 

Müşteri işlem Verileri 

Finans verileri

 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi
 • KVKK madde 5/2 (c)

“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

 

Kimlik Verileri 

İletişim Verileri 

Müşteri İşlem Verileri

 • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek, Şirket tarafından sunulan hizmetlere ilişkin olarak pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • KVKK madde 5/2 (f)

“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması”

 • KVKK madde 5/2 (e )

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kimlik Verileri 

İletişim Verileri 

Müşteri İşlem Verileri

Sağlık Verileri

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, gerektiğinde ticari elektronik ileti ile tarafınızla iletişime geçilmesi

 • Açık rıza
       4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilecek, bunlarla paylaşılabilecek ve/veya bu kişilere kişisel verilerinize erişim hakkı verilebilecektir:

 

 • Kimlik, iletişim, müşteri işlem verileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satışına, sunulmasına ve ifasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi, bu kapsamda tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin sistemimizde kayıtlı bulunan hekim ve sağlık kuruluşları tarafından sunulması, saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, Şirketimiz ilgili mevzuat uyarınca uzaktan sağlık hizmetine ilişkin işlemleri merkezi sağlık sistemine kaydetmek ile yükümlü olduğundan KVKK madde 5/2(a) uyarınca “Kanunlarda öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak Sağlık Bakanlığı ile, ve KVKK madde 5/2(c) uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak,

 

 • Sağlık Verileriniz hastanın değerlendirilmesi, gerekli test ve tetkiklere ilişkin süreçlerin yürütülmesi, hastaya dair teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi, hizmetlerin ifası amacıyla sağlık verilerinin hekim ve sağlık kuruluşlarına aktarılması, hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin sunulabilmesi amacı ile açık rızanıza dayanarak sistemimizde kayıtlı bulunan gizlilik yükümlülüğüne tabi hekim ve sağlık kuruluşları ile;

 

 • Sağlık Verileriniz sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması, özel sigorta şirketleri tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması amacıyla açık rızanıza dayanarak sigortalı hastanın anlaşmalı olduğu sigorta şirketleri ile;

 

 • Kimlik, iletişim, sigorta ve finans verilerinizsağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması, hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması amacıyla KVKK madde 5/2 (e) uyarınca “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak sigortalı hastanın  anlaşmalı olduğu sigorta şirketi ve destek, danışmanlık hizmeti sağlayıcıları ile,

 

 • Kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği verileriniz Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satışına, sunulmasına ve ifasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi amacıyla, KVKK madde 5/2(c) ve  5/2(ç) uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “hukuki sebebine dayanarak, bulut hizmeti sağlayıcımız ile ve kimlik verileriniz kimlik doğrulama doğrulama amacı ile veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak    İçişleri Bakanlığı’nın kimlik doğrulama paylaşım servisi ile  ile;

 

 • Kimlik, iletişim, müşteri işlem, ve finans verileriniz finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla, KVKK madde 5/2(ç) uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak sözleşmeli muhasebecilerimiz ile;

 

 • Kimlik, iletişim, ve müşteri işlem verileriniz Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sunulmasına ve ifasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi, hizmetlerimizi değerlendirmek, Şirket tarafından sunulan hizmetlere ilişkin olarak pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla amacı ile KVKK madde 5/2 (f) uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak CRM sistemine destek, bakım, onarım hizmeti sağlayan sözleşmeli hizmet sağlayıcılarımız ile;

 

 • Sağlık verileriniz Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sunulmasına ve ifasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi, hizmetlerimizi değerlendirmek, Şirket tarafından sunulan hizmetlere ilişkin olarak pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla amacı ile açık rızanıza dayanarak CRM sistemine destek, bakım, onarım hizmeti sağlayan sözleşmeli hizmet sağlayıcılarımız tarafından erişim sağlanabilmesi sebebi ile sözleşmeli hizmet sağlayıcı ile ;

 

 • İletişim verileriniz onayınız doğrultusunda tarafınıza ileteceğimiz ticari elektronik iletilerle ilgili olarak, Şirket, iletişim adresinizi, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca T.C Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan ulusal bir Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine (İYS) kaydetmekle yükümlü olduğundan, , kanundan doğan yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla açık rıza şartı aranmaksızın KVKK madde 5/2 (ç) maddesindeki “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine (İYS)’ne kaydedilerek T.C Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile

 

 • Kimlik ve iletişim verileriniz elektronik ticari ileti izinleriniz ve kişisel veri işleme, paylaşma, aktarım açık rızalarınızın takibi ve İYS entegrasyonu kapsamında izin takiplerini yapabilmemiz amacıyla  ilgili yazılım/portal üzerinden sağlandığından, açık rızanız aranmaksızın KVKK madde 5/2 (f) maddesindeki “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak sözleşmeli firma ile

 

Paylaşılacaktır.

 

Şirketimiz kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, kişisel bilgilerin yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

       5. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde ve kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren KVK Başvuru ve Bilgi Talep Formu ile Şirketimizin Konutkent Mah. 3028.Cad. No: 8D İç Kapı No:27 Çankaya/ANKARA  adresine bizzat veya iadeli taahhütlü mektupla veya info@onedose.io e-mail adresine iletmeniz halinde, talebiniz Şirketimiz tarafından değerlendirilerek KVKK kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; işlenilip işlenilmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; aktarıldığı üçüncü kişilerce yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

 

One Dose Sağlık Teknolojileri A.Ş.

 

Merkez            : Konutkent Mah. 3028.Cad. No: 8D İç Kapı No:27 Çankaya/ANKARA

Tel                     : 0 850 450 06 06

Mersis No       : 0544128049300001

 

Uygulamamızı buradan indirebilirsiniz