TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”) ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun(“Kanun”) kapsamında One Dose Sağlık Teknolojileri Anonim Şirketi (“OneDose”) tarafından doğrudan veya dolaylı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde hazırlanmıştır.

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade eder.

Verilerin Toplanma Yöntemi

OneDose tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kanallar aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik şekilde KVKK Madde 5 çerçevesinde toplanmaktadır;

  • Elektronik İletişim Kanalları
  • Bültene abonelik

İşlenmekte Olan Kişisel Verileriniz

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Gerekçesi
İnternet Sitesi/Uygulama Üzerinden Kullanıcı Kayıtlarının Gerçekleştirilmesi – Kimlik
– İletişim
– İşlem Güvenliği
Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması
Reklam/Kampanya/Promosyon Vb. Pazarlama Faaliyetleri Çerçevesinde İzin Verdiğiniz İletişim Kanalları (E-Posta, Sms, Telefon Vb.) Üzerinden Ticari Elektronik İleti Gönderiminde Bulunulması – Kimlik
– İletişim
– Pazarlama
Açık Rıza Alınması
Pazarlama Süreçleri Kapsamında Geçmişe Dönük Alışveriş Alışkanlıklarınız Ve Eğilimlerinizin İncelenmesi Suretiyle Özelleştirilmiş Pazarlama Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi, Yönetimi, Sair Pazarlama Ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Profilleme Yapılmak Suretiyle Tarafınıza Özel Kampanyalar, Reklamlar Vs. Oluşturulması – Kimlik
– İletişim
– Pazarlama
Açık Rıza Alınması
Satış/Satış Sonrası Hizmetlerinin Yürütülmesi – Kimlik
– İletişim
– Pazarlama
Açık Rıza Alınması

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması ve Yurtdışına Aktarımı

Kişisel Verileriniz OneDose tarafından yürütülen faaliyetlerden faydalanılması başta olmak üzere  işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dahilinde ve bu amaçlar ile sınırlı olarak yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri  gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişiler (sunucu, hosting, program, bulut bilişim, web sitesi içerik yöneticileri, e-posta sağlayıcıları vb.), iş ortakları, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara KVKK Madde 8 ve 9 çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Haklarınız ve İletişim

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, vermekte olduğumuz hizmetler kapsamında internet sitesi/uygulama üzerinden temin edilen bilgileriniz doğrultusunda, onay vermeniz halinde herhangi bir iletişim aracı kullanarak (SMS, e-posta, telefon, faks, çağrı merkezi, v.b. gibi) tarafınıza her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafınızla iletişime geçilebilecektir.

Ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla verebilirsiniz. Reddetme hakkınızı İleti Yönetim Sistemi üzerinden de kullanabilirsiniz.

KVKK çerçevesinde ise aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve buna ilişkin bilgi talep etme;
  2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
  3. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
  4. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu hallerde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
  5. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
  6. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi/sorularınızı Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde hazırlayarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Konutkent Mah. 3028.Cad. No: 8D İç Kapı No:27 Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak veya (bize önceden bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan e-posta adresiniz üzerinden) info@onedose.io adresine yazılı olarak başvurabilirsiniz.

Başvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi için talebinizin belirli, açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, ayrıca mevzuat gereğince başvurunuzun ad, soyad, TCKN (yabancılar için uyruk ve pasaport numarası), cevabımızı iletebileceğimiz adres bilgilerini ve kimliğinizi tevsik edici belgeleri içermesi gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,

One Dose Sağlık Teknolojileri Anonim Şirketi

Uygulamamızı buradan indirebilirsiniz